ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม
ปรับปรุงเมื่อ 01 ต.ค. 2557
เนื่องจากนักเรียนขาดการวางแผนในการเลือกรายวิชาทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ต้องการได้เพราะวันและเวลาซ้อนทับกัน  ดังนั้นจึงปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อทำการล้างรายวิชาทั้งหมดที่ลงทะเบียน และเปิดระบบเพื่อให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเป็นระดับชั้น ตามตารางการลงทะเบียนที่จะประกาศ ในวันที 2 ตุลาคม 2557
ประกาศจากกลุ่มงานปกครองนักเรียน เรื่องริบบิ้นผูกผมนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
ปรับปรุงเมื่อ 22 ก.ย. 2557
ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ประกาศให้นักเรียนขออนุญาตไว้ผมยาวได้ แต่ต้องรวบผมด้วยริบบิ้นสีกรมท่า และปักข้อความ  S.W.School. บัดนี้นักเรียนสามารถจัดทำได้ด้วยตนเอง ตามรูปแบบที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมกำหนด   ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ค. 2557
25 กรกฏคม 2557           แจ้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขณะนี้การจัดการเรียนการสอน ได้ผ่านไปมากกว่าครึ่งภาคเรียนแล้ว พบว่าในบางรายวิชาในครูบางคน ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาที่สอนนักเรียน ไม่ได้ลงเวลาเรียน/ขาดเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และยังไม่ได้ลงผลการทดสอบระหว่างภาคให้กับนักเรียนที่สอน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียนสรรพวิทยาคม           จึงขอแจ้งให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการในระบบ I-Student และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล เร่งรัดกำกับติดตามตรวจสอบ ให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน และโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต่อไป   สมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม

บทความแนะนำ

คู่มือการบันทึกความดี โปรแกรมระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 31 ม.ค. 2555
คู่มือในการบันทึกความดีสำหรับครูที่ปรึกษาบันทึกความดีจากสมุดบันทึกความดี คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 24 ม.ค. 2555
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียนเล่มนี้เป็นการใช้งานโปรแกรมในภาพรวมทั้งหมดของการใช้งาน คลิกที่นี่