ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก.ค. 2557
25 กรกฏคม 2557           แจ้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขณะนี้การจัดการเรียนการสอน ได้ผ่านไปมากกว่าครึ่งภาคเรียนแล้ว พบว่าในบางรายวิชาในครูบางคน ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิชาที่สอนนักเรียน ไม่ได้ลงเวลาเรียน/ขาดเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และยังไม่ได้ลงผลการทดสอบระหว่างภาคให้กับนักเรียนที่สอน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียนสรรพวิทยาคม           จึงขอแจ้งให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการในระบบ I-Student และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล เร่งรัดกำกับติดตามตรวจสอบ ให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน และโรงเรียนสรรพวิทยาคม ต่อไป   สมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
คณะไหนต้องสอบอะไร ข้อมูล GAT PAT เพื่อรองรับการปรับหลักสูตรโรงเรียนสรรพวิทยาคม
ปรับปรุงเมื่อ 09 ก.ค. 2557
ข้อมูล GAT PAT เพื่อรองรับการปรับหลักสูตรโรงเรียนสรรพวิทยาคม   สมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์   สวัสดีครับ จำให้ดี 1 -27 ตุลาคมนี้ สทศ.จะเปิดให้สมัครสอบ GAT PAT 1/57 ซึ่งคะแนนในรอบนี้สามารถนำไปยื่นสมัครแอดมิชชั่นกลาง และสอบตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ การสมัครนั้นไม่ต้องยื่นเอกสารให้วุ่นวาย โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ. โดยกดเลือกวิชาที่ต้องการสมัคร จากนั้นก็แล้วปริ้นส์ใบสมัครไปจ่ายเงิน เท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว           เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครสอบอย่างมั่นใจไม่มีพลาด วันนี้ Director ได้รวบรวมข้อมูล "คณะไหน ต้องสอบ GAT PAT วิชาอะไร ?" มาให้แล้วครับ ก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนว่ามีวิชาอะไรบ้าง ?            GAT = ความถนัดทั่วไป            PAT1 = ความถนัดทางคณิตศาสตร์            PAT2 = ความถนัดทางวิทยาศาสตร์            PAT3 = ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์            PAT4 = ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์            PAT5 = ความถนัดทางวิชาชีพครู            PAT6 = ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์            PAT7.1 = ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส            PAT7.2 = ความถนัดทางภาษาเยอรมัน            PAT7.3 = ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น            PAT7.4 = ความถนัดทางภาษาจีน            PAT7.5 = ความถนัดทางภาษาอาหรับ            PAT7.6 = ความถนัดทางภาษาบาลี     คณะไหนต้องสอบอะไร สัดส่วนเท่าไหร่ ?           ในเรื่องสัดส่วนการใช้คะแนน GAT PAT ของคณะต่างๆ เรื่องนี้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนทุกฝ่ายต้องสนใจ ต้องวางแผนให้นักเรียนที่รับผิดชอบ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนก็ต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอน และปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกันและให้เป็นมาตรฐานสากลด้วย  ส่วนครูก็ต้องคิดวางแผนการกำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนให้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ปกครองและนักเรียนเอง ก็ต้องวางแผนอนาคตของลูกหลาน ว่าจะมุ่งหน้าเลือกเรียนคณะหรือแผนการเรียนใดให้เหมาะกับตนเอง ครับ กลุ่มที่ 1 คณะสัตวแพทยฯ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์              คณะสาธารณสุขฯ คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะวิทยาศาสตร์กีฬา              GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30% กลุ่มที่ 2 คณะทันตฯ แพทยศาสตร์              GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20%,  PAT 1 10% และ PAT 2 20% กลุ่มที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์              GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 2 40% กลุ่มที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ , คณะทรัพยากรธรรมชาติ              GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30% กลุ่มที่ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 20% และ PAT 2 20% กลุ่มที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์              GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT 2 15% และ PAT 3 20%              *** รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT1                     เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ม.เกษตรศาสตร์ กลุ่มที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4 40% กลุ่มที่ 8 คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร              GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30% กลุ่มที่ 9 คณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์              GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%              *** รับตรงคณะกลุ่มนี้บางมหาวิทยาลัย กำหนดให้สอบ PAT2                      เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กลุ่มที่ 10คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม                รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% และGAT 50%                รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 40%                                และ PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10% กลุ่มที่ 11คณะครุศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์                รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 5 30%                รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% , PAT 5 20%                                และ PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20% กลุ่มที่ 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะดุริยางฯ , คณะศิลปการออกแบบ                GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40% กลุ่มที่ 13คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์                คณะรัฐศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมวิทยา , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%                รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%                รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%             การวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะประสบผลสำเร็จอย่างมีหลักวิธีการ ขอให้ทุกฝ่ายประสบผลสำเร็จในอนาคตอ่านแล้วเตรียม ทางที่ดีผู้ปกครองและนักเรียนต้องวางแผนร่วมกันตั้งแต่ ม.3แล้ว ว่าอยากให้ลูกเรียนอะไร จะประกอบอาชีพอะไร อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆ หรือครูแนะแนวด้วย เพราะเชื่อว่ายังมีเพื่อนๆ อีกหลายคนไม่รู้ว่าคณะไหน ต้องสอบวิชาอะไร การสอบ GAT PAT สามารถสมัครข้ามสายได้นะครับ เด็กศิลป์สามารถสมัครสอบ PAT 1 หรือ 2 ได้ ขณะเดียวกันเด็กวิทย์ก็สมัคร PAT 7 ได้เช่นกันครับ สมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์: ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 9 กรกฎาคม 57
นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู สามารถใช้ระบบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้แล้ว
ปรับปรุงเมื่อ 09 มิ.ย. 2557
นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู สามารถใช้ระบบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้แล้วนะครับ (สำหรับระบบส่ง SMS กำลังพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองอยู่ครับ)

บทความแนะนำ

คู่มือการบันทึกความดี โปรแกรมระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 31 ม.ค. 2555
คู่มือในการบันทึกความดีสำหรับครูที่ปรึกษาบันทึกความดีจากสมุดบันทึกความดี คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 24 ม.ค. 2555
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียนเล่มนี้เป็นการใช้งานโปรแกรมในภาพรวมทั้งหมดของการใช้งาน คลิกที่นี่